www.gencat.cat      Castellano      Contacte    

 
Presentació del servei

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme estableix, en el seu article 103, apartat 1, que els instruments de planejament urbanístic són públics i que tothom pot consultar-los en tot moment, informar-se de llur contingut i obtenir-ne còpies a l’ajuntament corresponent o al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

L’apartat 2 del mateix article estableix que el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor mitjançant la consulta pública presencial i telemàtica dels instruments que hi són dipositats. Així mateix, l’article 103, en l’apartat 3, estableix que la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics adoptats per l’Administració de la Generalitat ha d’incloure l’enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica del contingut dels documents que conformen el pla, per tal de facilitar l’accés immediat al contingut dels instruments de planejament urbanístic.

D’altra banda, l’article 104 de l’esmentat text legal, en el seu apartat 2, disposa que les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats urbanístiques especials han de trametre una còpia dels convenis urbanístics que subscriuen al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè siguin inserits en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat. Aquest instrument és el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Els articles 7, 8 i 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials, modificat per l’article 113 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, estableixen que els municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de comarca han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades, que també s’incorporen al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Així doncs, el Registre de planejament urbanístic de Catalunya esdevé l’eina que possibilita la publicitat de, al menys, el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades.

 
 

Destaquem

DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Urbanisme
L'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat
Planejament Territorial
La informació sobre els Plans Territorials de Catalunya
Ens Locals
Manual d'accés directe des dels Ajuntaments

© 2011 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat