Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña
Índice
 
Documentos
Presionar sobre el nombre del documento para que se muestre en el visualizador
  Urbanisme i gènere
  01. Document comprensiu
  10. Avaluació d'impacte en salut
  11. Document de participació ciutadana
  13.1. Estudis complementaris. Estudi d'autoprotecció MP, protecció civil
  13.2. Estudis complementaris. Justificació titularitat art 99 TRLU
  13.3. Estudis complementaris. Estudi hidràulic
  13.4. Estudis complementaris. Estudi d'identificació de Riscos Geològics
  13.5. Estudis complementaris. Connectivitat ecològica del Parc de l'Alba
  13.6. Estudis complementaris. Coordinació de la Implantació del PDU i el P.E.U. Autònom d'Infraestructures
  05. Estudi ambiental estratègic
  05. Estudi ambiental estratègic. Annex 1. Document d'abast
  05. Estudi ambiental estratègic. Memòria
  05. Estudi ambiental estratègic. Plànols
  07. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  02. Memòria
  06. Memòria social
  03. Normes urbanístiques
  I.1.1. Pla General Metropolità 1976
  I.2.1. Evolució del desenvolupament urbanístic. Planejament anterior
  I.2.2. Evolució del desenvolupament urbanístic
  I.3.1. Emplaçament
  I.3.2. Emplaçament
  I.3.3. Emplaçament
  I.4.1. Ortofoto
  I.4.2. Topogràfic
  I.5. Condicionants i afectacions sectorials
  I.6.1. Estructura de la propietat
  O.10. Estudi d'actuacions al torrent de Magrans
  O.11a. Estudi d'accident BLEVE i núvol tòxic
  O.1.1a. Proposta d'ordenació general. Emplaçament
  O.11b. Estudi d'accident BLEVE i núvol tòxic
  O.1.1b. Proposta d'ordenació general. Emplaçament
  O.11c. Estudi d'accident BLEVE i núvol tòxic
  O.1.2. Proposta d'ordenació general. Planta
  O.1.3a. Proposta d'ordenació general (seccions i alçats)
  O.1.3b. Proposta d'ordenació general (seccions i alçats)
  O.2.1. Qualificació del sòl
  O.2.1a. Qualificació del sòl. Detall 1. Zona Corredor verd
  O.2.1b. Qualificació del sòl. Detall 2. Zona Parc de la Ciència
  O.2.1c. Qualificació del sòl. Detall 3. Barri residencial
  O.3.1. Condicions d'ordenació de l'edificació
  O.3.1a. Condicions d'ordenació de l'edificació. Detall 1. Zona Corredor verd
  O.3.1b. Condicions d'ordenació de l'edificació. Detall 2
  O.3.1c. Condicions d'ordenació de l'edificació. Detall 3
  O.3.2. Proposta d'ordenació de l'edificació i els espais lliures (no normatiu)
  O.4. Estructura viària
  O.5. Cessions de sistemes
  O.6. Tipologia d'habitatges i usos. Unitat de projecte dels habitatges
  O.7. Pla d'etapes
  O.8. Condicionants i afectacions sectorials
  O.9. Proposta de mobilitat
  08. Avaluació econòmica i financera
  09. Informe de sostenibilitat econòmica
  12. Estudi d'obres bàsiques
  Acord CTC 22.12.2020
 
    
 
Actualiza Acrobat Reader a la última versión para optimizar la visualización de los documentos
Núm. expediente: 2017 / 064145 / M
Municipio: Cerdanyola del Vallès
Tipología: Plan director urbanístico
Tema: Pla director urbanístic del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès
Estado: Vigent
© 2011 Generalitat de Catalunya